Porady Prawne

- usługa internetowa porada prawna jest skierowana do wszystkich osób,   które chcą za niewielkie pieniądze uzyskać więcej>

Pomoc Prawna

- w ramach tej usługi staramy się pomóc każdemu, kto tylko zgłosi takie zainteresowanie za pośrednictwem formularza więcej>

Sporządzanie Pism

- serwis sporządza na zamówienie wszelkiego rodzaju pisma, takie jak: wnioski, pozwy, skargi, zażalenia, apelacje, więcej>

Opinia Prawna

- jest to rozbudowana odpowiedź mająca na celu dokładnie wyjaśnić problem prawny oraz przedstawić Państwu więcej>

Jesteś tutaj:

Świadectwo pracy. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem prywatnym o charakterze ściśle informacyjnym, a co za tym idzie nie może zawierać w swej treści żadnych elementów ocennych. Sposób wydawania, prostowania oraz treść świadectwa pracy regulują obecnie przepisy zawarte w art. 97 Kodeksu pracy oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 4 wspomnianego artykułu.

Tomasz Podhajny Aplikant RadcowskiZgodnie z przepisami prawa pracy świadectwo powinno zawierać przede wszystkim okres, w jakim praca była wykonywana, rodzaj wykonywanej pracy, wszystkie zajmowane stanowiska, na jakich pracownik był zatrudniany w tym okresie, tryb rozwiązania lub sposób wygaśnięcia stosunku pracy, informacje dotyczące wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, przebywania na urlopie bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim itp. Obowiązkowo również musi znaleźć się w świadectwie pracy informacja czy wynagrodzenie jest zajęte na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Świadectwo pracy jest dokumentem prywatnym o charakterze ściśle informacyjnym, a co za tym idzie nie może zawierać w swej treści żadnych elementów ocennych. Sposób wydawania, prostowania oraz treść świadectwa pracy regulują obecnie przepisy zawarte w art. 97 Kodeksu pracy oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 4 wspomnianego artykułu.

Tomasz Podhajny Aplikant RadcowskiZgodnie z przepisami prawa pracy świadectwo powinno zawierać przede wszystkim okres, w jakim praca była wykonywana, rodzaj wykonywanej pracy, wszystkie zajmowane stanowiska, na jakich pracownik był zatrudniany w tym okresie, tryb rozwiązania lub sposób wygaśnięcia stosunku pracy, informacje dotyczące wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, przebywania na urlopie bezpłatnym, zwolnieniu lekarskim itp. Obowiązkowo również musi znaleźć się w świadectwie pracy informacja czy wynagrodzenie jest zajęte na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

2

Jeżeli tak, należy w świadectwie umieścić oznaczenie komornika oraz numer sprawy egzekucyjnej. Obok treści obowiązkowej świadectwo może zawierać również informacje umieszczone na żądanie pracownika, a mianowicie wysokość i składniki wynagrodzenia oraz uzyskane kwalifikacje. Pracodawca nie jest jednak obowiązany wymieniać w świadectwie pracy nagród i wyróżnień pracownika niezwiązanych z jego zatrudnieniem.

Jeżeli świadectwo zostało już wystawione należy niezwłocznie wydać je pracownikowi lub upoważnionej przez niego na piśmie osobie w dniu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy bez względu na to czy pracownik rozliczył się z pracodawcą, czy zwrócił pobrane narzędzia, materiały itp. Jeżeli świadectwo pracy nie może być wydane w dniu ustania stosunku pracy pracodawca ma obowiązek najpóźniej 7 dnia przesłać pracownikowi świadectwo pocztą lub doręczyć w inny sposób. Zasadą wynikającą z praktyki jest niewystawianie świadectwa pracy w wypadku, gdy po wygaśnięciu stosunku pracy strony zawierają kolejną umowę o pracę. Pracownik ma jednak i w tym przypadku prawo żądać wydania świadectwa pracy o ile to żądanie zgłosi najpóźniej w przeddzień ustania stosunku pracy. Nie wystawia się świadectwa pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w myśl przepisów art. 23¹ Kodeksu pracy.

Po otrzymaniu świadectwa pracy pracownik ma prawo, w ciągu 7 dni, zwrócić się do byłego pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Z brzmienia przepisów art. 97 Kodeksu pracy wnika, że po przekroczeniu przez pracownika siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku świadectwo pracy staje się dokumentem nie prostowalnym na jego żądanie. Pracodawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku pracownika i w podanym terminie prostuje i wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy lub zawiadamia na piśmie pracownika o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku pracownik ma kolejny siedmiodniowy termin do wystąpienia tym razem do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy. Jeżeli sąd uwzględni powództwo pracownika dotyczące sprostowania świadectwa pracodawca wydaje nowe świadectwo pracy najpóźniej w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Wzory Pism z Komentarzem

Wzory Pism z Komentarzem

Pozew o odszkodowanie z powodu bezprawnego i bez uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pozew o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodzenia

Pozew o przywrócenie do pracy w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn nie zawinionych przez pracownika

Pozew o ustalenie stosunku pracy (w razie uznania przez zakład pracy, że pracownik wypowiedział umowę o pracę)

Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

 

Bezpłatne Wzory

Bezpłatne Wzory do Pobrania

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Pozew o odszkodowanie z powodu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pozew o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo do oznaczonej czynności procesowej

Odwołanie pełnomocnictwa

Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez stronę

Formularz/Oświadczenie o stanie rodzinnym

Formularz/Pozew

Formularz/Dane uzupełniąjące stron lub pełnomocników

Formularz/Odpowiedź na pozew

Formularz/Pozew wzajemny

Formularz/Sprzeciw od nakazu zapłaty

Formularz/Wnioski dowodowe

Formularz/Zarzuty od nakazu zapłaty

Formularz/Sprzeciw od wyroku zaocznego

Podobne Tematy

Podobne Tematy

Rozwiązanie umowy o pracę. Wypowiedzenie. Pozew o odszkodowanie

Nieuzasadnione wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wada oświadczenia - brak uzasadnienia

Pozew o zapłatę. Wzór pozwu

Wezwanie do zapłaty. Wzór wezwania

Pozew o zapłatę wynagrodzenia. Składniki wynagrodzenia za pracę

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Pełnomocnictwo procesowe

Nasz Zespół

Nasz Prawnik

Magdalena Durczok - Radca Prawny

- wyższe wykształcenie prawnicze uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zaraz po zakończeniu studiów zdała na aplikację radcowską, sfinalizowaną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego. Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy więcej>

Serwis Prawa na Facebooku