Porady Prawne

- usługa internetowa porada prawna jest skierowana do wszystkich osób,   które chcą za niewielkie pieniądze uzyskać więcej>

Pomoc Prawna

- w ramach tej usługi staramy się pomóc każdemu, kto tylko zgłosi takie zainteresowanie za pośrednictwem formularza więcej>

Sporządzanie Pism

- serwis sporządza na zamówienie wszelkiego rodzaju pisma, takie jak: wnioski, pozwy, skargi, zażalenia, apelacje, więcej>

Opinia Prawna

- jest to rozbudowana odpowiedź mająca na celu dokładnie wyjaśnić problem prawny oraz przedstawić Państwu więcej>

Jesteś tutaj:

Pozew o alimenty na dzieci

Czym one są?. Komu się należą i to, od kogo? Co należy zrobić, aby uzyskać te świadczenia?. Alimenty (z łac. alimentium-pokarm, od alere-karmić, żywić)- są to regularne należne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne.

Marek Feliks Manager Serwisu

Obowiązkiem alimentacyjnym jest nie tylko dostarczanie środków utrzymania, ale również w miarę potrzeby także środków wychowania, opieki, dbania o rozwój fizyczny i umysłowy, wykształcenia i itp. Przede wszystkim jednak ten obowiązek roztacza się do zaspokajania normalnych, bieżących potrzeb w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, leków itp. Jednak przy ustalaniu wysokości alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego (np. dziecka), jak i możliwości zobowiązanego (np. ojca). Czyli norma jest taka, że dzieci mają prawo żyć na takiej stopie, na jakiej żyją ich rodzice.

Czym one są?. Komu się należą i to, od kogo? Co należy zrobić, aby uzyskać te świadczenia?. Alimenty (z łac. alimentium-pokarm, od alere-karmić, żywić)- są to regularne należne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne.

Marek Feliks Manager Serwisu

Obowiązkiem alimentacyjnym jest nie tylko dostarczanie środków utrzymania, ale również w miarę potrzeby także środków wychowania, opieki, dbania o rozwój fizyczny i umysłowy, wykształcenia i itp. Przede wszystkim jednak ten obowiązek roztacza się do zaspokajania normalnych, bieżących potrzeb w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, leków itp. Jednak przy ustalaniu wysokości alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego (np. dziecka), jak i możliwości zobowiązanego (np. ojca). Czyli norma jest taka, że dzieci mają prawo żyć na takiej stopie, na jakiej żyją ich rodzice.

2

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci

Dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, ma prawo do alimentów od rodziców. Nie musi udowadniać, że znajduje się w niedostatku. Jednakże w sytuacji, gdy dziecko ma dochody (np. odsetki od kapitału, renta, wynagrodzenie) i one zapewniają mu prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy, to wówczas rodzice mogą zostać zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego całkowicie lub częściowo. W sytuacji zaś, gdy rodzice dziecka nie mieszkają razem, a dziecko pozostaje pod opieką jednego z rodziców, którego wysokie dochody zapewniają właściwą egzystencję dziecka, to obowiązkiem drugiego rodzica jest udział w kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Kwestia ewentualnej winy jednego z małżonków spowodowania rozbicia małżeństwa nie ma wpływu na obowiązek każdego z rodziców ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. W przypadku, gdy rodzice z jakiś przyczyn nie są w stanie zaspokoić w całości lub w części potrzeb dzieci, wówczas obowiązek alimentacyjny w całości lub w części przechodzi na dalszych krewnych, tj. dziadków, a następnie, gdyby nie byli oni w stanie go wykonać, na rodzeństwo. Zarówno dziadkowie, jak i rodzeństwo zobowiązani są do alimentacji proporcjonalnie do swoich możliwości zarobkowych i majątkowych. Obowiązek ten trwa tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać ( dziecko studiujące- do czasu ukończenia studiów w zwykłym czasie).

Postępowanie w sprawach o alimenty

1. Pozew o alimenty wnosi osoba uprawniona lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy. Pozew tez może złożyć prokurator lub organizacja społeczna. Pozew wraz z załącznikami składa się w sądzie rejonowym w miejscu zamieszkania dziecka (powoda) lub osoby zobowiązanej do alimentacji (pozwanego). Wyboru sądu dokonuje powód. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w kraju, powództwo należy wytoczyć wyłącznie według miejsca zamieszkania powoda. Wszystkie dokumenty powołane jako dowody muszą zostać wymienione w spisie załączników.

3

Do pozwu koniecznie też trzeba dołączyć jego odpis dla strony pozwanej oraz kserokopie załączników. Musimy pamiętać, że dokumenty stanowiące dowody należy składać do sądu w oryginałach lub urzędowo poświadczone.

2. W uzasadnieniu pozwu o alimenty dla dziecka trzeba przede wszystkim przedstawić informacje o osobie uprawnionej, zobowiązanej, zakres żądań. Każda z okoliczności musi zostać poparta konkretnym dowodem, np. zeznaniami świadków, dokumentami. W celu zapewnienia uprawnionemu niezbędnych środków utrzymania do czasu wydania wyroku sąd, na wniosek powoda albo z urzędu, może przyznać na ten okres alimenty w określonej wysokości. Później w wyroku może określić zupełnie inną wysokość alimentów.

3. Po wydaniu wyroku sąd nadaje z urzędu, niezależnie od zgłoszonego wniosku, rygor natychmiastowej wykonalności, (co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż trzy miesiące).

Wzory Pism z Komentarzem

Wzory Pism z Komentarzem

Pozew o alimenty na dziecko wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Pozew o alimenty na małżonka rozwiedzionego

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o dopuszczenie do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o uchylenie alimentów

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o zabezpieczenia

Wniosek o podział majątku wspólnego

Pozew o wyrównanie dorobków

Pozew o zwrot wydatków utrzymania

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Wniosek o wyłączenie możliwości samodzielnego rozporządzania zarobkiem

Bezpłatne Wzory

Bezpłatne Wzory do Pobrania

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Wezwanie do zapłaty

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Wniosek o leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego

Wniosek o nałożenie grzywny i o wyznaczenie nowego terminu widzenia z dzieckiem

Wniosek o nałożenie grzywny za uniemożliwienie widzenia się z dzieckiem

Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego

Wniosek o uzyskanie świadczeń alimentacyjnych

Formularz/Pozew

Formularz/Odpowiedź na pozew

Formularz/Pozew wzajemny

Formularz/Sprzeciw od nakazu zapłaty

Formularz/Wnioski dowodowe

Formularz/Zarzuty od nakazu zapłaty

Formularz/Oświadczenie o stanie rodzinnym

Pełnomocnictwo ogólne.

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo do oznaczonej czynności procesowej

Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez stronę

Odwołanie pełnomocnictwa

Podobne Tematy

Podobne Tematy

Pozew o alimenty z zagranicy

Alimenty na małżonka

Pozew o ustalenie ojcostwa

Pełnomocnictwo procesowe

Wezwanie do zapłaty. Wzór wezwania

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Nasz Zespół

Nasz Prawnik

Barbara Jasienowicz - Radca Prawny

- absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bezpośrednio po studiach odbyła aplikację sądową etatową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w 2007r. Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w pracy w sądownictwie w przeważającej części związane ze stosowaniem więcej>

Serwis Prawa na Facebooku