Porady Prawne

- usługa internetowa porada prawna jest skierowana do wszystkich osób,   które chcą za niewielkie pieniądze uzyskać więcej>

Pomoc Prawna

- w ramach tej usługi staramy się pomóc każdemu, kto tylko zgłosi takie zainteresowanie za pośrednictwem formularza więcej>

Sporządzanie Pism

- serwis sporządza na zamówienie wszelkiego rodzaju pisma, takie jak: wnioski, pozwy, skargi, zażalenia, apelacje, więcej>

Opinia Prawna

- jest to rozbudowana odpowiedź mająca na celu dokładnie wyjaśnić problem prawny oraz przedstawić Państwu więcej>

Jesteś tutaj:

Pozew o rozdzielność majątkową

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżonków. Wspólność majątkowa może ustać przez rozwód, separację lub śmierć jednego z małżonków. Zdarza się, że wspólność majątkowa małżeńska może okazać się z różnych przyczyn niewygodna. Jeden z małżonków może prowadzić ryzykowne interesy, albo może też trwonić majątek wspólny, przeznaczając go np. na alkohol, hazard. W takiej sytuacji warto pomyśleć o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Jeżeli małżonkowie są zgodni, wystarczy odwiedzić notariusza. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, pozostaje tylko sąd.

Agnieszka GębczyńskaGdy małżonkowie są zgodni

Umowę o rozdzielności majątkowej można zawrzeć przed jak i w czasie trwania związku małżeńskiego. Jeśli rozdzielność ustanowiono przed zawarciem związku, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem jak też nabyty później (patrz art. 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przepisy wymagają, aby była ona zawarta w formie aktu notarialnego (przy obecności notariusza). Każdy z małżonków swoim podpisem zaświadcza, że godzi się na to rozwiązanie.

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżonków. Wspólność majątkowa może ustać przez rozwód, separację lub śmierć jednego z małżonków. Zdarza się, że wspólność majątkowa małżeńska może okazać się z różnych przyczyn niewygodna. Jeden z małżonków może prowadzić ryzykowne interesy, albo może też trwonić majątek wspólny, przeznaczając go np. na alkohol, hazard. W takiej sytuacji warto pomyśleć o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Jeżeli małżonkowie są zgodni, wystarczy odwiedzić notariusza. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, pozostaje tylko sąd.

Agnieszka GębczyńskaGdy małżonkowie są zgodni

Umowę o rozdzielności majątkowej można zawrzeć przed jak i w czasie trwania związku małżeńskiego. Jeśli rozdzielność ustanowiono przed zawarciem związku, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem jak też nabyty później (patrz art. 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przepisy wymagają, aby była ona zawarta w formie aktu notarialnego (przy obecności notariusza). Każdy z małżonków swoim podpisem zaświadcza, że godzi się na to rozwiązanie.

2

W przypadku zawarcia umowy o Intercyzy w trakcie trwania małżeństwa, rozdzielność wstępuje w miejsce ustawowej wspólności majątkowej i wtedy małżonek zachowuje te składniki majątku, które przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, oraz przedmioty nabyte już po wprowadzeniu rozdzielności. Każdy z małżonków ma pełną swobodę w dysponowaniu swoim majątkiem. Względem wierzycieli każdy małżonek (dłużnik) odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania swoim majątkiem, za wyjątkiem zobowiązań zaciągniętych w sprawach dotyczących zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (patrz art. 30 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Podpisanie w trakcie trwania związku małżeńskiego intercyzy nie ma wpływu na zobowiązania zaciągnięte przed tym terminem. Odnosi się ona tylko do zdarzeń przyszłych. W notarialnej umowie małżeńskiej można nie tylko wprowadzić rozdzielność, ale również dokonać podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji należy określić, jakie przedmioty stanowią ich majątek wspólny i jaka jest ich wartość, oraz dokonać zgodnego ich podziału.

Gdy między małżonkami nie ma zgody

Osobą uprawnioną do wystąpienia z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest każdy z małżonków. Uprawnionym do wytoczenia powództwa na rzecz jednego z małżonków jest także prokurator.

Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej może nastąpić tylko w czasie trwania małżeństwa, gdy istnieje między małżonkami wspólność majątkowa (zarówno ustawowa, jak i umowna) lub rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków.

3

Ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd może domagać się każdy z małżonków wówczas, gdy nie ma pomiędzy nimi zgody, co do tej kwestii i nie można tego zrobić w drodze zawarcia umowy przed notariuszem. Żądanie musi być uzasadnione ważnymi powodami. Jedyną przesłanką ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej jest istnienie ,,ważnych powodów,,. Żądanie podlega ocenie także z punktu widzenia zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.). W ramach tej oceny należy mieć na względzie interes pozwanego małżonka i dobro rodziny. Przepisy nie definiują pojęcia ,,ważne powody,,. W praktyce będą to sytuacje polegające na: trwonieniu majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności, długoletnie więzienie współmałżonka itp., uchylaniu się od pomnażania i utrzymywania substancji majątku wspólnego albo też zatrzymaniu tego majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczeniu współmałżonka do korzystania z niego. Mogą to być także okoliczności natury niemajątkowej, np. faktyczna separacja małżonków, zaistnienie podstaw do domagania się rozwodu itp. Powodem nie są natomiast okoliczności niezawinione przez małżonka bądź niezależne od jego woli, np. długotrwała choroba.

Również sytuacja, w której jedno z małżonków ma podstawy do domagania się rozwodu, stanowi dostateczny powód, w rozumieniu art. 52 § 1, żądania przez niego ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Kiedy powstaje rozdzielność

Termin kiedy ustaje rozdzielność majątkową sąd oznacza w wyroku . Zasadą jest ustalenie rozdzielności majątkowej z dniem mieszczącym się w przedziale czasowym między dniem wytoczenia powództwa a wydania wyroku.

4

W wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest ustanowienie rozdzielności majątkowej z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Nie ma przeszkód, żeby dniem ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej był dzień wydania wyroku, który ją ustanawia. Nie może to być dzień późniejszy niż dzień uprawomocnienia się tego wyroku.

Ponieważ rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia, sąd powinien ten dzień oznaczyć nawet wtedy, gdy powód żądał ustanowienia rozdzielności majątkowej bez wskazania dnia jej powstania.

Sądem właściwym jest sąd rejonowy, gdzie małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. PODSTAWA PRAWNA � Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. � Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Po orzeczeniu przez sąd rozdzielności majątkowej, powinni oni majątek wspólny podzielić. Dopiero wtedy każdy z małżonków może swobodnie dysponować należącą do niego częścią. Podziału można dokonać we własnym zakresie, lub może podzielić go sąd. W tym celu należy wszcząć postępowanie o podział majątku.

Zabezpieczenie majątku Wskazane jest zgłoszenie żądania, aby sąd na czas trwania procesu zabezpieczył majątek wspólny małżonków przed uszczupleniem. W tym celu należy zgłosić tzw. wniosek o zabezpieczenie powództwa. Zabezpieczenie może polegać na poddaniu jednego lub obojga małżonków określonym ograniczeniom w zakresie zarządu majątkiem wspólnym.

Wzory Pism z Komentarzem

Wzory Pism z Komentarzem

Pozew o alimenty na dziecko wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Pozew o alimenty na małżonka rozwiedzionego

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o zabezpieczenia

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód i eksmisję

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o separację

Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej

Wniosek o podział majątku wspólnego

Pozew o wyrównanie dorobków

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca pobytu

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

Wniosek o uregulowanie widywania się z dzieckiem

Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem

Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania

Wniosek o wyłączenie możliwości samodzielnego rozporządzania zarobkiem

Bezpłatne Wzory

Bezpłatne Wzory do Pobrania

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Wezwanie do zapłaty

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Wniosek o leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego

Wniosek o nałożenie grzywny i o wyznaczenie nowego terminu widzenia z dzieckiem

Wniosek o nałożenie grzywny za uniemożliwienie widzenia się z dzieckiem

Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego

Wniosek o uzyskanie świadczeń alimentacyjnych

Formularz/Pozew

Formularz/Odpowiedź na pozew

Formularz/Pozew wzajemny

Formularz/Sprzeciw od nakazu zapłaty

Formularz/Wnioski dowodowe

Formularz/Zarzuty od nakazu zapłaty

Formularz/Oświadczenie o stanie rodzinnym

Pełnomocnictwo ogólne.

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo do oznaczonej czynności procesowej

Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez stronę

Odwołanie pełnomocnictwa

Podobne Tematy

Podobne Tematy

Pozew o separację. Separacja

Wniosek o ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew o zapłatę. Wzór pozwu

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego

Wezwanie do zapłaty. Wzór wezwania

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Pełnomocnictwo procesowe

Nasz Zespół

Nasz Prawnik

Piotr Fluder - Radca Prawny

- radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Wydział Gospodarki więcej>

Serwis Prawa na Facebooku