Porady Prawne

- usługa internetowa porada prawna jest skierowana do wszystkich osób,   które chcą za niewielkie pieniądze uzyskać więcej>

Pomoc Prawna

- w ramach tej usługi staramy się pomóc każdemu, kto tylko zgłosi takie zainteresowanie za pośrednictwem formularza więcej>

Sporządzanie Pism

- serwis sporządza na zamówienie wszelkiego rodzaju pisma, takie jak: wnioski, pozwy, skargi, zażalenia, apelacje, więcej>

Opinia Prawna

- jest to rozbudowana odpowiedź mająca na celu dokładnie wyjaśnić problem prawny oraz przedstawić Państwu więcej>

Jesteś tutaj:

Wniosek o ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej. Art. 107 k.r.o. stanowi o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców z powodu niemożności jej wspólnego wykonywania na skutek rozłączenia rodziców: - Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy rodzice pozostają ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu.

Agnieszka GębczyńskaPozytywnymi przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej w tym przypadku jest:

- niepozostawanie rodziców w związku małżeńskim,

- pozostawanie przez rodziców w związku małżeńskim, przy faktycznym rozłączeniu. rodziców(separacja).

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z całkowitym ubezwłasnowolnieniem dziecka Art. 108 k.r.o. stanowi:

Ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej. Art. 107 k.r.o. stanowi o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców z powodu niemożności jej wspólnego wykonywania na skutek rozłączenia rodziców: - Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy rodzice pozostają ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu.

Agnieszka GębczyńskaPozytywnymi przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej w tym przypadku jest:

- niepozostawanie rodziców w związku małżeńskim,

- pozostawanie przez rodziców w związku małżeńskim, przy faktycznym rozłączeniu. rodziców(separacja).

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z całkowitym ubezwłasnowolnieniem dziecka Art. 108 k.r.o. stanowi:

2

"Rodzice, którzy wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie, podlegają takim ograniczeniom, jakim podlega opiekun". Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego całkowite ubezwłasnowolnienie może dotyczyć dziecka, które ukończyło 13 lat.

Ograniczenia władzy rodzicielskiej to:

- nadzór sądu opiekuńczego przy sprawowaniu pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, oraz obowiązek uzyskiwania zezwoleń sądu we wszystkich ważniejszych sprawach,
- obowiązek sporządzenia inwentarza majątku dziecka i przedstawienia go sądowi opiekuńczemu,
- możliwość zobowiązania przez sąd opiekuńczy do złożenia do depozytu sądowego np. papierów wartościowych, kosztowności, które nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego,
- obowiązek złożenia w banku gotówki dziecka, która przekracza uzasadnione potrzeby dziecka,
- obowiązek składania sądowi opiekuńczemu, w terminach określonych przez sąd, sprawozdań dotyczących dziecka oraz rachunków z zarządu jego majątkiem,
- obowiązek złożenia rachunku końcowego z zarządu majątkiem,
- niemożność reprezentowania małoletniego przy czynnościach prawnych między osobami pozostającymi pod opieką rodziców, a także przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a rodzicem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz całkowicie ubezwłasnowolnionego dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w związku z zagrożeniem dobra dziecka. Art. 109 k.r.o. stanowi: -Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie (art. 109 § 1 k.r.o.).

3

Dla zastosowania tego przepisu nie musi mieć miejsca naruszenie dobra dziecka, wystarcza wystąpienie stanu zagrożenia tego dobra

Sąd opiekuńczy może postanowić:

1. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun prawny,

2) ustanowić kuratora sądowego,

3) skierować małoletniego do organizacji, instytucji powołanej do przygotowania zawodowego,

4) o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Wzory Pism z Komentarzem

Wzory Pism z Komentarzem

Pozew o alimenty na dziecko wraz z wnioskiem o zabezpieczenie

Pozew o alimenty na małżonka rozwiedzionego

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o zabezpieczenia

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód i eksmisję

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o separację

Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej

Wniosek o podział majątku wspólnego

Pozew o wyrównanie dorobków

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca pobytu

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

Wniosek o uregulowanie widywania się z dzieckiem

Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem

Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania

Wniosek o wyłączenie możliwości samodzielnego rozporządzania zarobkiem

Bezpłatne Wzory

Bezpłatne Wzory do Pobrania

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Wezwanie do zapłaty

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Wniosek o leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego

Wniosek o nałożenie grzywny i o wyznaczenie nowego terminu widzenia z dzieckiem

Wniosek o nałożenie grzywny za uniemożliwienie widzenia się z dzieckiem

Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego

Wniosek o uzyskanie świadczeń alimentacyjnych

Formularz/Pozew

Formularz/Odpowiedź na pozew

Formularz/Pozew wzajemny

Formularz/Sprzeciw od nakazu zapłaty

Formularz/Wnioski dowodowe

Formularz/Zarzuty od nakazu zapłaty

Formularz/Oświadczenie o stanie rodzinnym

Pełnomocnictwo ogólne.

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo do oznaczonej czynności procesowej

Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez stronę

Odwołanie pełnomocnictwa

Podobne Tematy

Podobne Tematy

Pozew o separację. Separacja

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew o rozdzielność majątkową

Pozew o zapłatę. Wzór pozwu

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego

Wezwanie do zapłaty. Wzór wezwania

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Pełnomocnictwo procesowe

Nasz Zespół

Nasz Prawnik

Barbara Jasienowicz - Radca Prawny

- absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bezpośrednio po studiach odbyła aplikację sądową etatową zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego w 2007r. Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w pracy w sądownictwie w przeważającej części związane ze stosowaniem więcej>

Serwis Prawa na Facebooku