Porady Prawne

- usługa internetowa porada prawna jest skierowana do wszystkich osób,   które chcą za niewielkie pieniądze uzyskać więcej>

Pomoc Prawna

- w ramach tej usługi staramy się pomóc każdemu, kto tylko zgłosi takie zainteresowanie za pośrednictwem formularza więcej>

Sporządzanie Pism

- serwis sporządza na zamówienie wszelkiego rodzaju pisma, takie jak: wnioski, pozwy, skargi, zażalenia, apelacje, więcej>

Opinia Prawna

- jest to rozbudowana odpowiedź mająca na celu dokładnie wyjaśnić problem prawny oraz przedstawić Państwu więcej>

Jesteś tutaj:

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Zdolności do czynności prawnych nie maja osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Agnieszka GębczyńskaOgraniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości, czyli w dniu 18 urodzin.

Zatem, aby ubezwłasnowolnić osobę musi ona mieć ukończone, co najmniej 13 lat. Przyczyny takich decyzji nie są łatwe, bowiem najczęściej chodzi o najbliższą rodzinę.

Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Zdolności do czynności prawnych nie maja osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Agnieszka GębczyńskaOgraniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości, czyli w dniu 18 urodzin.

Zatem, aby ubezwłasnowolnić osobę musi ona mieć ukończone, co najmniej 13 lat. Przyczyny takich decyzji nie są łatwe, bowiem najczęściej chodzi o najbliższą rodzinę.

2

Najczęściej osoba ubezwłasnowolnioną jest dziecko lub małżonek. Na wskutek aspołecznego zachowania i dla doba osoby ubezwłasnowolnionej takie rozwiązanie wydaje się jednak być najlepsze. Do przesłanek możemy zaliczyć:

- Chorobę psychiczną
- Niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne
- Narkomanię
- Alkoholizm

Rozróżniamy dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia:

- Częściowe
- Całkowite

Postępowanie. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek. Wniosek należy złożyć do Sądu Okręgowego (w miejscu zamieszkania osoby, która ma być poddana ubezwłasnowolnieniu). Z wnioskiem może wystąpić:

1. Małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
2. Jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jeżeli osoba ta nie ma przedstawiciela ustawowego,
3. Jej przedstawiciel ustawowy,
4. Prokurator

Zanim uzyskamy postanowienie Sądu może upłynąć wiele czasu. Warto zadać o szybką decyzję i złożyć wniosek na doradcę tymczasowego dla osoby, której sprawa dotyczy. Wniosek można złożyć wraz z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie, lub w trakcie trwania sprawy. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Po wpłynięciu wniosku Sąd zarządza wysłuchanie osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz biegłego lekarza psychiatry lub neurologa. Niekiedy zdarza się, że osobę należy przymusowo doprowadzić lub wyznaczyć Sędziego, aby mógł wysłuchać tej osoby. Dodatkowo osoba, której dotyczy postępowanie o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez takich samych specjalistów: biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa.

3

Opinia biegłego musi zawierać ocenę stanu zdrowia psychicznego, zaburzeń, jeśli są zaobserwowane, rozwój umysłowy. Powinna także zawierać umotywowaną ocenę zakresu jej zdolności do samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i prowadzenia swoich spraw., Jeśli to konieczne, Sąd na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy może zarządzić oddanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, pod obserwację w zakładzie leczniczym. Osoba ta może przebywać pod obserwacją nie dłużej niż 6 tygodni. Zdarza się jednak, że w wyjątkowych wypadkach obserwacja może trwać do 3 miesięcy.

Sąd może zaniechać doręczenia pism sądowych, wezwania, wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeśli uzna to za bezcelowe ze względu na stan zdrowia tej osoby. Postanowienie o ubezwłasnowolnienie można modyfikować. Decyduje o tym Sąd. W zależności od poprawy stanu psychicznego ubezwłasnowolnionego decyzję można zmienić: całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu - częściowe na całkowite. Z wnioskiem może wystąpić także sam zainteresowany.

Następstwa ubezwłasnowolnienia

- Osoba, która została ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć związku małżeńskiego.

- W chwili ubezwłasnowolnienia następuje przymusowa rozdzielność majątkowa między małżonkami.

Wzory Pism z Komentarzem

Wzory Pism z Komentarzem

Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Wniosek o stwierdzenie potrzeby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o wyłączenie możliwości samodzielnego rozporządzania zarobkiem

Wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

Pozew o alimenty na małżonka rozwiedzionego

Pozew o dopuszczenie do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny z wnioskiem o zabezpieczenia

Pozew o rozwód i eksmisję

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o separację

Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej

Wniosek o podział majątku wspólnego

Pozew o wyrównanie dorobków

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew o zwrot wydatków utrzymania

Wniosek małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustalenie miejsca pobytu

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wniosek o przyznanie władzy rodzicielskiej

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny

Wniosek o uregulowanie widywania się z dzieckiem

Wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem

Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania

Bezpłatne Wzory

Bezpłatne Wzory do Pobrania

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Wezwanie do zapłaty

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Wniosek o leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego

Wniosek o nałożenie grzywny i o wyznaczenie nowego terminu widzenia z dzieckiem

Wniosek o nałożenie grzywny za uniemożliwienie widzenia się z dzieckiem

Wniosek o ustanowienie doradcy tymczasowego

Wniosek o uzyskanie świadczeń alimentacyjnych

Formularz/Pozew

Formularz/Odpowiedź na pozew

Formularz/Pozew wzajemny

Formularz/Sprzeciw od nakazu zapłaty

Formularz/Wnioski dowodowe

Formularz/Zarzuty od nakazu zapłaty

Formularz/Oświadczenie o stanie rodzinnym

Pełnomocnictwo ogólne.

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo do oznaczonej czynności procesowej

Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez stronę

Odwołanie pełnomocnictwa

Podobne Tematy

Podobne Tematy

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Pełnomocnictwo procesowe

Wezwanie do zapłaty. Wzór wezwania

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego

Pozew o zapłatę. Wzór pozwu

Nasz Zespół

Nasz Prawnik

Piotr Fluder - Radca Prawny

- radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Wydział Gospodarki więcej>

Serwis Prawa na Facebooku